Giả sử bạn cần biết các thành viên trong nhóm của bạn đã nhập tất cả số giờ dự án của họ vào sổ làm việc hay chưa. Nói cách khác, bạn cần phải đếm số ô có dữ liệu. Và để phức tạp hóa vấn đề, dữ liệu không được là con số. Một số thành viên trong nhóm của bạn có thể đã nhập các giá trị chỗ dành sẵn chẳng hạn như “TBD”. Đối với trường hợp đó, hãy sử dụng hàm COUNTA.

Sau đây là ví dụ:

Hàm COUNTA

Hàm này chỉ đếm các ô có dữ liệu, nhưng hãy nhớ rằng “dữ liệu” có thể gồm có khoảng trống, mà bạn không nhìn thấy được. Và bạn có thể tự đếm các khoảng trống trong ví dụ này, nhưng hãy tưởng tượng phải làm việc đó trong một sổ làm việc lớn. Do đó, để sử dụng công thức này:

  1. Hãy xác định phạm vi các ô bạn muốn đếm. Ví dụ bên trên dùng các ô từ B2 đến D6.
  2. Chọn ô nơi bạn muốn xem kết quả, số đếm thực. Chúng ta hãy gọi đó là ô kết quả.
  3. Hoặc trong ô kết quả hoặc thanh công thức, hãy gõ công thức và nhấn Enter, như thế:

    =COUNTA(B2:B6)

Bạn cũng có thể đếm số ô ở nhiều phạm vi. Ví dụ này đếm các ô trong B2 đến D6 và trong B9 đến D13.

Sử dụng hàm COUNTA để đếm 2 phạm vi ô

Bạn có thể thấy Excel tô nổi các phạm vi ô đó và khi bạn nhấn Enter, kết quả sẽ xuất hiện:

Kết quả hàm COUNTA

Nếu bạn biết bạn không cần đếm dữ liệu văn bản, chỉ đếm số và ngày, hãy dùng hàm COUNT.

Advertisements